Messwertumformer für Hutschiene

Messwertumformer für Hutschiene download  Download Produktübersicht

                 
             
Produktbild MU700 MU900 MU700 MU900 0,01 % v.E. analog 1 24 V DC X X X X     Info
 
Produktbild MU750 MU950 MU750 MU950 0,01 % v.E. analog 1 24 V DC X X X X     Info
 
Produktbild MU841 MU843 MU845 MU847 MU841 MU843 MU845 MU847 0,01 % v.E. analog 1 24 V DC
115 V AC
230 V AC
X     X     Info