Messwertumformer - Sonderbauformen

Messwertumformer - Sonderbauformen download  Download Produktübersicht

                 
             
Produktbild MWU MWU 0,01 % v.E. analog
Stecker nach
DIN 43650
1 24 V DC X     X     Info
 
Produktbild MU871 MU871 0,01 % v.E. analog
Europakarte 3 HE
4 24 V DC X     X     Info
 
Produktbild MU881 MU881 0,01 % v.E. analog
Europakarte 6 HE
8 24 V DC X     X     Info